Ogłoszenie #4

OGŁOSZENIE

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEON PHARMACEUTICALS S.A. z siedzibą w Łodzi

Zarząd PROTEON PHARMACEUTICALS S.A. z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Tylna 3A, 90-364 Łódź), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000377342, NIP 728-257-05-96, o kapitale zakładowym 811.052,90 zł (w pełni opłacony), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH i art. 402 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako NWZ), które odbędzie się w dniu 31 marca 2021 roku o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Mariusza Wróblewskiego przy ul. Sienkiewicza 33 w lok. 1 w Łodzi.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie NWZ.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §3 ust. 1 statutu Spółki, bez istotnej zmiany działalności Spółki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii V Spółki oraz zmiany §5 statutu Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych zwykłych serii O oraz akcji imiennych zwykłych serii P, w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru w całości dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany §5 statutu Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad NWZ.

Zamierzone zmiany Statutu: §3 ust.1 oraz §5 statutu Spółki.

Dotychczasowa treść §3 ust.1 i §5 statutu Spółki:

§3

1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest (według PKD 2007):
1) 20.1 Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
2) 20.4 Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych
3) 20.20.Z        Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
4) 21.10.Z        Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
5) 21.20           Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
6) 26.51.Z        Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
7) 28.9 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
8) 32.50.Z        Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
9) 58    Działalność wydawnicza
10) 62.01.Z      Działalność związana z oprogramowaniem
11) 62.09.Z      Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
12) 63.1           Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych
13) 72.11.Z      Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
14) 72.19.Z      Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
15) 72.20         Badania i analizy techniczne
16) 73.1           Reklama
17) 85.42.B     Szkoły wyższe
18) 85.5           Pozaszkolne formy edukacji

§5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 844.430,70 złotych i dzieli się na 8.444.307 (osiem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta siedem) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
1)         2 475 000 (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 0000001 do 2475000;
2)         25 000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 2 475 001 do 2 500 000;
3)         94 000 (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 000001 do 94000;
4)         131 000 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 94001 do 225000;
5)         32 763 (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach od 5001 do 37763;
6)         105 000 (słownie: sto pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 00001 do 5000 i od 37 764 do 137 763;
7)         71 000 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 45 000 oraz od 197673 do 223672;
8)         152 672 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od 45001 do 197672;
9)         79 000 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E o numerach od 00001 do 79000;
10)       91 603 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzy) akcji zwykłych imiennych serii F o numerach od 00001 do 91603;
11)       58 285 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii G o numerach od 00001 do 58285;
12)       680 178 (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii H o numerach od 000001 do 680178;
13) 66 000 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii I  o numerach od 00001 do 66000;
14) 345 491 (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden)  akcji zwykłych imiennych serii J o numerach od 000001 do 345491;
15)       156.591 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii V o numerach od 000001 do 156591;
16)       11.112 (słownie: jedenaście tysięcy sto dwanaście) akcji zwykłych imiennych serii W o numerach od 00001 do 11112;
17)       1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii K o numerach od 00001 do 1000000;
18)       259.323 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcje zwykłe imienne serii L o numerach od 00001 do 259323;
19) 138 557 (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii Q o numerach od 000001 do 138557;
20) 140 000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii X o numerach od 000001 do 140000;
21) 140 000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Y o numerach od 000001 do 140000;
22) 1.149.370 (słownie: jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii M o numerach od 0000001 do 1149370;
23) 326 905 (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięć) akcji zwykłych imiennych serii V o numerach od 00001 do 326905;
24) 121 679 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii U o numerach od 00001 do 121679;
25) 333 778 (trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii N o numerach od 000001 do 333778.

Akcjom serii K i L będzie przysługiwać prawo do dywidendy począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r.

Proponowana nowa treść Statutu brzmi następująco:

§3

1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:
1) 20.1 Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
2) 20.4 Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych
3) 20.20.Z        Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
4) 21.10.Z        Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
5) 21.20           Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
6) 26.51.Z        Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
7) 28.9 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
8) 32.50.Z        Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
9) 58    Działalność wydawnicza
10)62.01.Z       Działalność związana z oprogramowaniem
11)62.09.Z       Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
12) 63.1           Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych
13)72.11.Z       Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
14)72.19.Z       Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
15) 72.20         Badania i analizy techniczne
16) 73.1           Reklama
17)85.42.B      Szkoły wyższe
18) 85.5           Pozaszkolne formy edukacji
19) 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

§5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 846.430,70 złotych i nie więcej niż 1.046.030,70 złotych i dzieli się na nie mniej niż 8.464.307 (osiem milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedem) i nie więcej niż 10.460.307 (dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć grodzy) każda akcja, w tym:
1)         2 475 000 (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 0000001 do 2475000;
2)         25 000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 2 475 001 do 2 500 000;
3)         94 000 (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 000001 do 94000;
4)         131 000 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 94001 do 225000;
5)         32 763 (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach od 5001 do 37763;
6)         105 000 (słownie: sto pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 00001 do 5000 i od 37 764 do 137 763;
7)         71 000 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 45 000 oraz od 197673 do 223672;
8)         152 672 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od 45001 do 197672;
9)         79 000 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E o numerach od 00001 do 79000;
10)       91 603 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzy) akcji zwykłych imiennych serii F o numerach od 00001 do 91603;
11)       58 285 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii G o numerach od 00001 do 58285;
12)       680 178 (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii H o numerach od 000001 do 680178;
13) 66 000 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii I  o numerach od 00001 do 66000;
14) 345 491 (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden)  akcji zwykłych imiennych serii J o numerach od 000001 do 345491;
15)       156.591 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii Z o numerach od 000001 do 156591;
16)       11.112 (słownie: jedenaście tysięcy sto dwanaście) akcji zwykłych imiennych serii W o numerach od 00001 do 11112;
17)       1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii K o numerach od 00001 do 1000000;
18)       259.323 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcje zwykłe imienne serii L o numerach od 00001 do 259323;
19) 138 557 (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii Q o numerach od 000001 do 138557;
20) 140 000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii X o numerach od 000001 do 140000;
21) 140 000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Y o numerach od 000001 do 140000;
22) 1.149.370 (słownie: jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii M o numerach od 0000001 do 1149370;
23) 326 905 (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięć) akcji zwykłych imiennych serii V o numerach od 00001 do 326905;
24) 121 679 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii U o numerach od 00001 do 121679;
25) 333 778 (trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii N o numerach od 000001 do 333778;
26) nie mniej niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych imiennych serii O o numerach od 000001 do 2000000;
27) nie mniej niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 16.000 (słownie: szesnaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii P o numerach od 00001 do 16000.

Akcjom serii K i L będzie przysługiwać prawo do dywidendy począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NZW zostanie wyłożona w Łodzi, przy ul. Tylnej 3A, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. od dnia 26 marca 2021 r.