Ogłoszenie #3

OGŁOSZENIE

o wezwaniu akcjonariuszy Spółki Proteon Pharmaceuticals S.A. z siedzibą w Łodzi

do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki PROTEON PHARMACEUTICALS S.A. z siedzibą w Łodzi (adres Spółki: ul. Tylna 3A, 90-364 Łódź), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000377342, akta rejestrowe Spółki przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 766.194,50 zł (opłaconym w całości), NIP: 7282570596, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Podmiotem, z którym Zarząd Spółki zawarł umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy oraz rejestru posiadaczy warrantów subskrypcyjnych i innych papierów wartościowych jest: Spółka Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Mogilskiej 65, 31-545 Kraków, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr. KRS 0000033118, NIP 6761044221 o kapitale zakładowym PLN 13.500.000,00 (w pełni opłaconym), działająca na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr KPWiG 4021-21/2002/ z dnia 26 listopada 2002 r.

Dokumenty akcji należy składać osobiście lub listownie w siedzibie Spółki tj. w Łodzi przy ulicy Tylnej 3A, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00 – 15.00.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

PROTEON PHARMACEUTICALSS.A. z siedzibą w Łodzi (adres Spółki: ul. Tylna 3A, 90-364 Łódź), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000377342, akta rejestrowe Spółki przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 766.194,50 zł (opłaconym w całości), NIP: 7282570596, adres poczty elektronicznej: proteon@proteonpharma.com

Podmiotem, z którym Zarząd Spółki zawarł umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy oraz rejestru posiadaczy warrantów subskrypcyjnych i innych papierów wartościowych jest:

Spółka Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Mogilskiej 65, 31-545 Kraków, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr. KRS 0000033118, NIP 6761044221 o kapitale zakładowym PLN 13.500.000,00 (w pełni opłaconym), działająca na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr KPWiG 4021-21/2002/ z dnia 26 listopada 2002 r.

W związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące m.in spółek akcyjnych. Od dnia 1 marca 2021 r. nastąpi dematerializacja akcji, czyli wygaśnie moc obowiązująca wszystkich dokumentów akcji wydanych przez spółki, a akcjonariuszami będą wyłącznie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy, który zastąpi księgę akcyjną.

W związku z powyższym, Spółka przyjmuje następujący harmonogram działań:

Do dnia 30 września 2020 r.:

  1. Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 września 2020 r. dokonało wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy jest podmiot, który zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, może być to m.in. dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, bank powierniczy;
  2. Zarząd Spółki zawarł umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem wybranym przez Walne Zgromadzenie;
  3. pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce – wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki. Informacja dotycząca wezwania zostaje umieszczona na okres 3 lat na stronie internetowej Spółki.

Od dnia 30 września 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.:

  1. kolejne cztery wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Wezwania dokonywane są w odstępach czasu nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie, w taki sam sposób w jaki zostało dokonane pierwsze wezwanie akcjonariuszy.
  2. złożenie dokumentów akcji współce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
  3. od dnia 1 marca 2021 r. dokumenty akcji tracą moc obowiązującą. Wykonywanie prawa głosu i wypłata dywidendy przysługują jedynie akcjonariuszom wpisanym do rejestru akcjonariuszy.
  4. od 1 stycznia 2026 r. następuje utrata ochrony praw członkowskich akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały zdematerializowane – dokumenty akcji tracą moc dowodową w zakresie wykazywania przez akcjonariusza Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe w Spółce.